ขอเชิญผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้จัดทำโครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการ ได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เผยเเพร่เมื่อ 138 เข้าชม