ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

เผยเเพร่เมื่อ 20 เข้าชม