ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 119 เข้าชม