ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์ บุคลากรที่รับผิดชอบ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 94 เข้าชม