ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผน ประธานสาขา ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ และการติดตามประเมินโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 141 เข้าชม