ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมประชุมเปิดเรียนที่ 2 / 2561 วันศุกร์ที่18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 149 เข้าชม