ขอเชิญผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบโครงการงบประมาณแผ่นดิน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 125 เข้าชม