ขอเชิญผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายวางแผน เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.15 น. ระดับคณะ เวลา 10.30 – 11.45 น. ระดับสำนักงาน สถาบัน กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 206 เข้าชม