ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช (1120) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) อาคาร 11 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยาการโดย “อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์” ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดยงานบริหารบุคคลและนิติการ

เผยเเพร่เมื่อ 200 เข้าชม