ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน ทุกท่าน ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจาจุรี ๑ มหาิวทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 193 เข้าชม