วันที่ 14 -15 มิถุนายน 2561 เรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย” เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการอบรม จัดโดย งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 198 เข้าชม