ขอเชิญผู้บริหาร ประธานสาขา ผู้รับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ – สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุม นำรายละเอียดคำชี้แจงค่าครุภัณฑ์ของหน่วยงานท่านมาด้วย

เผยเเพร่เมื่อ 124 เข้าชม