ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมการประชุม การจัดการความรู้ (KM) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561 การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วันที่1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 256 เข้าชม

ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ
1. เสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การเขียนบทความวิชาการ และการเผยแพร่ตีพิมพ์ โดยมีวิทยากร 3 ท่านคือ
– รศ.ดร.วิลาวรรณ์ คำหาญ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
– ผศ.ดร.สุพรรณี สมพงษ์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ)
– อ.ดร.วุฒิชัย รสชาติ (สาขาวิชาเคมี)

*ผู้ดำเนินรายการคือ อ.ดร.ประวิทย์ อ่วงอารีย์ และ อ.ทรงพล ประโยชน์มี

2. การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดย รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน