หัวข้อข่าว

5เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

การประชุมการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถการจัดการศึกษาควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา ในวันที่ 24 เมษายน 2567ณ ห้องประชุมใหญ๋ศูนย์วิทยาศาสตร์อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมหารือคณกรรมการบริหารคณะฯและประธานหลักสูตร ในวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรม “เคารพธงชาติและMorning Talk ชาววิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1ในวันที่ 9 เมษายน 2567ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคาร 1และห้องประชุมศรีคราม อาคาร 9คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สมมาผู้ใหญ่ “สรงน้ำพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์”ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 2มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร