หัวข้อข่าว

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นำเสนอผลงานวิจัย

THE 3RD NATIONAL AND 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE 2022

วันพ่อแห่งชาติ

7 ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์/ทดสอบ ประเภท(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565

ดนตรีในสวน 5 ธันวาคม

กิจกรรมเสวนา เรื่อง “ สื่อสารสร้างสรรค์พลังวิทย์ ” ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร