หัวข้อข่าว

ปรัญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

5เมษายน วันคล้ายวันประสูติ

๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่พิเศษ 3/2567 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมศรีครามศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

ทรงพระเจริญ 8 มกราคม

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

วันนวมินทรมหาราช๑๓ ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร