เอกลักษณ์

“มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้โอกาสทางการศึกษาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พัฒนางานวิจัยนำสู่การบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่เครือข่ายชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน