สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์โดยเริ่มดำเนินการจัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถผลิตบัณฑิตเข้าสู่ระบบการทำงานซึ่งเป็นแรงงานสำคัญในภาคการศึกษา สิ่งแวดล้อม  การเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และมีทักษะ กระบวนการคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตอบสนองความต้องการแรงงานชั้นสูงในภาคการศึกษาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ที่เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปัจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีความรู้ ประสบการณ์การสอน และมีงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้สาขาฯ ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน สื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ เอกสารและตำรา เพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ดังนั้นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงมีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อชี้นำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของสาขาวิชา

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนฐานความมีคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน

2. ผลิตนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ง ด้านอุตสาหกรรม ภาคราชการและสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ

ทฤษฎีและการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการบำบัดน้ำและน้ำเสีย การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การจัดการมลพิษทางอากาศ กฎหมายทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) นิเวศวิทยาทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ อากาศ กากของเสียและขยะอันตราย ที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม ผู้วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม พนักงานขายเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีทางสิ่งแวดล้อม

 

บุคลากร

อาจารย์ ดร.ทรงพล ประโยชน์มี

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.ทรงพล ประโยชน์มี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ข้อมูลการศึกษา

-ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ

เบอร์โทร: 0866399321

E-mail: songphon@snru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา สุจริต

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ข้อมูลการศึกษา

– วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

– วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

– วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ติดต่อ

เบอร์โทร: 0841284421

E-mail: wichidtra.s@snru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สุวรรณวงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สุวรรณวงค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ข้อมูลการศึกษา

-ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ

เบอร์โทร: 0819652787

E-mail: prawit@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ ดร.ณัฐพร จิระวัฒนาสมกุล

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ข้อมูลการศึกษา

– ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อ

เบอร์โทร: 0989344289

E-mail: prawit@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง

อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ แท่งทอง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ข้อมูลการศึกษา

– ปร.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

– วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

– วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อ

เบอร์โทร: 0904424545

E-mail: t.amonrat@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ ภูนาพลอย

อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ ภูนาพลอย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการศึกษา

ติดต่อ

เบอร์โทร: 0981479597

E-mail: uraiwan@snru.ac.th

นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ

นางสาวสาวิณีย์ พิทักษ์เทพสมบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูลการศึกษา

– บช.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อ

เบอร์โทร: 0871061227

E-mail: sawinee@snru.ac.th