ปรัชญา (Philosophy)

ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรอบรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมพัฒนาท้องถิ่นและสังคม