ทำเนียบผู้บริหาร

                        ทำเนียบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อ  –   สกุล ตำแหน่ง ช่วงเวลา
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

อาจารย์ไพรัช  เติมใจ

รศ.อนันต์  ปานศุภวัชร

อาจารย์สมศิลป์  ดิเรกศรี

อาจารย์ปัญญา  มหาชัย

ผศ.สถาพร  ถาวรอธิวาสน์

ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

ผศ.จรูญ  ขาวสีจาน

ผศ.ศรีจันทร์  ทานะขันธ์

ผศ.อนุรัตน์  สายทอง

ผศ.ดร.สำเร็จ  คันธี

อาจารย์ ดร.มาลี  ศรีพรหม

ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

ผศ.เพิ่มศักดิ์  ยีมิน

หัวหน้าคณะ

หัวหน้าคณะ

หัวหน้าคณะ

หัวหน้าคณะ

หัวหน้าคณะ

คณบดี

คณบดี

คณบดี

คณบดี

คณบดี

คณบดี

คณบดี

คณบดี

2521 – 2524

2525 – 2528

2529 – 2530

2531 – 2534

2535 – 2537

2538 – 2541

2542 – 2545

2546 – 2547

2547 – 2552

2552 – 2556

2556 – 2560

2560 – 2564

2564 – ปัจจุบัน