ประวัติคณะ

ประวัติและวิวัฒนาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีความเป็นมาโดยสังเขป  ดังนี้

พ.ศ.   2507  เริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูสกลนคร  หน่วยงานจัดการเรียนการสอนเรียกว่า “หมวด”

กล่าวคือ  หมวดวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น

พ.ศ.   2518  พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูสกลนคร  พ.ศ.  2518 มีผลบังคับใช้  วิทยาลัยครูสกลนคร

ได้จัดตั้งคณะวิชา จำนวน  4  คณะวิชา หมวดวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย  9  ภาควิชา คือ ภาควิชาเคมี ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  .ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ภาควิชาฟิสิกส์  ภาควิชาชีววิทยา   ภาควิชาอุตสาหกรรมศิลป์   ภาควิชาเกษตรศาสตร์   ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

พ.ศ.  2521  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารของหน่วยงาน

อาจารย์ไพรัช  เติมใจ  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะคนแรกของคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ศ.  2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ.  2538  มีผลบังคับใช้  วิทยาลัยครูสกลนครเปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏสกลนคร  คณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปลี่ยนเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย  9  ภาควิชาดังเดิม  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์  สายทอง  ดำรงตำแหน่งคณบดีคนแรก

พ.ศ.  2542  สถาบันราชภัฏสกลนคร ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารทางวิชาการจากภาควิชา เป็นกลุ่มโปรแกรมวิชาโดยที่กลุ่มโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  และกลุ่มโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ได้แยกไปตั้งคณะใหม่ คือคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ดังนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงประกอบด้วย  7 กลุ่มโปรแกรมวิชา คือ  กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มโปรแกรมวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่มโปรแกรมวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม  กลุ่มโปรแกรมวิชาเคมี  กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ  กลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พ.ศ.  2547  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2547  มีผลบังคับใช้ สถาบันราชภัฏสกลนครได้ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กลุ่มโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แยกไปตั้งเป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ของมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงประกอบด้วย  6  กลุ่มโปรแกรมวิชา ได้แก่ กลุ่มโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  กลุ่มโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มโปรแกรมวิชาฟิสิกส์ กลุ่มโปรแกรมวิชาชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม กลุ่มโปรแกรมวิชาเคมี และกลุ่มโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

พ.ศ.  2549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดทำการสอน  8  หลักสูตรระดับปริญญาตรี  และ

การบริหารงานวิชาการจึงได้เปลี่ยนแปลงจากโปรแกรมวิชาเป็นสาขาวิชาดังนี้  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาฟิสิกส์   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   และในปีการศึกษา  2549  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา  คือ   สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.) ภาคปกติและภาคพิเศษ

พ.ศ. 2553  ได้รวมสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน โดยใช้ชื่อว่า

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   รวมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน  ใช้ชื่อว่า  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  และเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์(วท.ม.)  และมีหน่วยงานในกำกับ  2  หน่วยงาน คือ  ศูนย์วิทยาศาสตร์  และศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม

พ.ศ. 2556 ประกาศสาขาวิชาใหม่ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน  ภายใต้การแบ่งส่วนราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีหน่วยงานสังกัด  คือ  สำนักงานคณบดี  เป็นหน่วยงานระดับกอง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  มีการแบ่งส่วนระดับงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดังนี้  งานบริหารทั่วไป  งานบริการการศึกษา  งานกิจการนักศึกษา  เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ หน่วยงานด้านวิชาการ  ประกอบด้วย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาฟิสิกส์  และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีหน่วยงานในกำกับ  ประกอบด้วย  ศูนย์วิทยาศาสตร์  และศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักด์  ยีมิน  ดำรงตำแหน่งคณบดี  คนปัจจุบัน