อัตลักษณ์

อัตลักษณ์

            “บัณฑิตเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และทักษะวิชาชีพ”

            “บัณฑิตเป็นคนดี”  หมายถึง  คนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ

            “มีจิตสาธารณะ”   หมายถึง  มีสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เอื้ออาทรต่อผู้อื่น และแบ่งปัน

          “มีทักษะวิชาชีพ”  หมายถึง  มีความชำนาญในวิชาชีพ  มนุษยสัมพันธ์  การสื่อสารและเทคโนโลยี