วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และคุณธรรม  สามารถบูรณาการทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมเข้าสู่สากล