พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ1

                     1.ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้และคุณธรรมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. สร้างงานวิจัยให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาท้องถิ่น
3.  เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในท้องถิ่น