คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                             

                                                                             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

permsak.y@snru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สุวรรณรงค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

prawit@snru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  รสชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์

roschat1@snru.ac.th

 อาจารย์ณปพน  บาทชารี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม

Napaphon@snru.ac.th