คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                             

                                                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สุวรรณรงค์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย  รสชาติ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
 อาจารย์ณปพน  บาทชารี
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม