ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย รสชาติ

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วท.ด.เคมี)
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (วท.ม.เคมี)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (วท.บ.เคมี)

ผลงานวิชาการ
1. K. Suwannatrai, K. Namwongsa, N. Phanomkhet, H. Nuntapanich, W. Roschat. The analysis of nutritional value, total phenolic and flavonoid contents, and antioxidant activities from the ethanolic extracts of the roasted broken brown rice powder. SNRU Journal of Science and Technology 14 (2) May – August (2022), 246426, 1-10, (ACI and TCI 1).
2. W. Roschat, S. Phewphong, S. Phewphong, K. Namwongsa, P. Wongka, P. Moonsin, B. Yoosuk, V. Promarak, The synthesis of a high-quality biodiesel product derived from Krabok (Irvingia Malayana) seed oil as a new raw material of Thailand. Fuel. 2022, 308(122009), 1-12, (ISI Web of Science, Scopus, SJR Q1, Sciencedirect, IF=6.609; 2021).
3. S. Phewphong, W. Roschat, P. Pholsupho, P. Moonsin, V. Promarak, B. Yoosuk, Biodiesel production process catalyzed by acid-treated golden apple snail shells (Pomacea canaliculata)-derived CaO as a high-performance and green catalyst. The Engineering and Applied Science Research. 2021, 49(1), 36-46, (Scopus, ACI, and SJR Q3).
4. W. Roschat, P. Butthichak, N. Daengdet, S. Phewphong, T. Kaewpuang, P. Moonsin, B. Yoosuk, V. Promarak, Kinetics study of biodiesel production at room temperature based on eggshell-derived CaO as basic heterogeneous catalyst. The Engineering and Applied Science Research, 2020, 47(4), 361-373, (Scopus, ACI, and SJR Q2).
5. W. Roschat, S. Phewphong, P. Moonsin, P. Pholsupho, S. Yapan, Physicochemical Properties of Biodiesel Product Derived from Lard Oil Using Eggshells as a Green Catalyst. Suranaree Journal of Science and Technology, 2020, (Scopus, ACI, and ISI web of knowledge) Accepted.
6. J. Khunchalee and W. Roschat, The Study of Physicochemical Properties of the Yang – Na (Dipterocarpus Alatus) Oil for Use as a High Potentiality Feedstock to Produce
Liquid Biofuel in Thailand. Journal of Materials Science and Applied Energy, 2020, 9(2), 522-530 (ACI and TCI 1).
7. S. Inthachai and W. Roschat, The Performance Testing of Biodiesel Oil Produced from Waste Cooking Oil by Using a Prototype Solar Reactor for Agricultural Diesel Engines. Journal of Materials Science and Applied Energy, 2019, 8(2), 398-407 (ACI and TCI 1).
8. W. Roschat, S. Phewphong, P. Moonsin, A. Thangthong, The Kinetic Study of Transesterification Reaction for Biodiesel Production Catalyzed by CaO Derived from Eggshells. Journal of Materials Science and Applied Energy, 2019, 8(1), 358-364 (ACI and TCI 1).
9. W. Roschat, S. Phewphong, K. Najai, P. Moonsin, A. Thangthong, The Optimized Conditions of Ethanolysis Reaction of Palm Oil to Biodiesel Product Using EggshellsDerived CaO as a Solid Heterogeneous Catalyst. Journal of Materials Science and Applied Energy, 2018, 7(2), 295-299 (ACI and TCI 1).
10. W. Roschat, S. Phewphong, T. Kaewpuang, V. Promarak, Synthesis of glycerol carbonate from transesterification of glycerol with dimethyl carbonate catalyzed by CaO from natural sources as green and economical catalyst. Materials Today: Proceedings, 2018, 5, 13909–13915 (ScienceDirect and SJR Q3)
11. W. Roschata, S. Phewphong, J. Khunchalee, P. Moonsin, Biodiesel production by ethanolysis of palm oil using SrO as a basic heterogeneous catalyst. Materials Today: Proceedings, 2018, 5, 13916–13921 (ScienceDirect and SJR Q3)
12. W. Roschat, S. Phewphong, K. Najai, A. Thangthong, Biodiesel production by using the prototype solar reactor. The Journal of Industrial Technology, 2018, 14 (2) (May – August), 73-87 (ACI and TCI1)
13. W. Roschat, S. Phewphong, A. Thangthong, P. Moonsin, B. Yoosuk, T. Kaewpuang, V. Promarak, Catalytic performance enhancement of CaO by hydrationdehydration process for biodiesel production at room temperature. Energy Conversion and Management, 2018, 165, 1-7 (IF=7.181).
14. W. Roschat, M. Kacha, B. Yoosuk, P. Moonsin, T. Sudyoadsuk, V. Promarak, Efficient Conversion of Oils to Biodiesel Catalyzed by Uncalcined Disodium Metasilicate Granules. Chiang Mai Journal of Science, 2018, 45(4), 1-13 (IF=0.437 and SJR Q4).
15. S.Y. Chen, M. Nishi, T. Mochizuki, H. Takagi, A. Takatsuki, W. Roschat, M. Toba, Y. Yoshimura, Co-Processing of Jatropha-Derived Bio-Oil with Petroleum Distillates over Mesoporous CoMo and NiMo Sulfide Catalysts. Catalysts, 2018, 8(2), 59, 2-16 (IF=3.947).
16. W. Roschat, J. Khunchalee, Biodiesel production process from crude palm oil using calcium oxide derived from cockle shells as economical and green catalyst. Journal of Science & Technology, Ubon Ratchathani University, 2018, 20(1) (January – April), 94-106 (TCI 1).
17. W. Roschat, K. Najai, T. Kaewpuang, P. Moonsin, Biodiesel Production Via Ethanolysis Catalyzed by CaO Derived from Eggshell as Low-Cost Basic Heterogeneous Catalyst. Journal of Materials Science and Applied Energy, 2017, 6(3), 220-225 (TCI 1).
18. W. Roschat, Analysis of biodiesel as fatty acid ethyl ester ( FAEE) by using nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR) technique. SNRU Journal of Science and Technology. 2017, 9(1), 397-406 (TCI 1).

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1) อาจารย์ ดร.วุฒิชัย รสชาติ, นายสันติ ผิวผ่อง, ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์, นายเทอดเกียรติ แก้วพวง, เครื่องปฏิกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล, เลขที่สิทธิบัตร 17157 (เลขที่คำขอ:1703002603) ออกให้ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กระทรวงพาณิชย์, ประเทศไทย.