อาจารย์ ดร.ทิติยา ศรีภักดี

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปร.ด.เคมี)
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (วท.ม.เคมีศึกษา)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กศ.บ.เคมี)

ผลงานวิชาการ
ทิติยา ศรีภักดี วลาวัลย์ คำชลธาร์และ สริตา จันทชัย. (2561). ผลของความเป็นกรด-เบส อุณหภูมิ ไอออนของโลหะ และกรดแอสคอร์บิก ต่อความเสถียรของแอนโทไซยานินใน
น้ำเม่า. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561. (หน้า 170-180). สกลนคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร.