ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรกมล สาฆ้อง

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปร.ด.ชีวเคมีทางการแพทย์)
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วท.ม.การสอนเคมี)
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม (กศ.บ.เคมี)