ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดกมล ลาโสภา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ปร.ด.เคมี)
ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วท.ม.เคมีประยุกต์)
ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏจันทรเกษม (วท.บ.เคมี)

ผลงานวิชาการ
1) สุดกมล ลาโสภา, ดวงกมล สุขรี่, พัชรา พรหมสาขา ณ สกลนคร, กนกภรณ์ พรมรัตน์, พนิดา นาคพรมมินทร์. (2019). การพัฒนาสีคราม และวิธีการออกซิเดชันสีครามในการย้อมผ้าฝ้าย. The 2nd Suan Sunandha National and International Academic Conference on Science and Technology; SsSci 2019, 4, 106-113.
2) Rungnapa Pimsen, Thiprada Thongrak, Paweena Porawatkul, Arnannit Kuyyogsuy, Nongyao Tepaya, Monthakharn Thongsom, Sudkamon Lasopa. Nanoemulsion of Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry. oil extract in water prepared by emulsification process. Paccon 2018.
3) สุดกมล ลาโสภา (2560) การพัฒนาผ้าย้อมครามจังหวัดสกลนครสู่ตลาดโลก (วช.)
4) สุดกมล ลาโสภา (2560) การพัฒนาเทคนิคการวัดสีสำหรับตรวจวัดโลหะ ไอออนบางชนิดโดยใช้สารสกัดกะหล่ำปลีสีม่วง และดอกอัญชัน (มรภ. สกลนคร)
5) สุดกมล ลาโสภา (2560) บทความวิจัย เรื่อง Development of Colorimetric Method for Detection of Iron(III) and Aluminium Ions Using of the Butterfly Pea Flowers (Clitoria ternatea Linn.) Extract กลุ่มสาขาเคมี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๑๐ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6) สุดกมล ลาโสภา (2562) การพัฒนากระบวนการผลิตและการตรวจสอบเนื้อครามและผ้าย้อมคราม (วช.)
7) สุดกมล ลาโสภา (2562) ผลของสารรีดิวซ์และสารออกซิไดส์ที่มีต่อสมบัติของสีย้อมครามธรรมชาติ ในกระบวนการย้อมผ้าฝ้าย (รภ. สกลนคร)
8) สุดกมล ลาโสภา (2563) การพัฒนาครามธรรมชาติสู่ความเป็นเลิศ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านเชิงดอย ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร (วช.)