สาขาวิชาเคมี

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ ยุทธศาสตร์

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถในวิชาชีพสาขาเคมี  ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  มีคุณธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

สามารถนำความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เชื่อมโยงสู่สากล

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้
        1. มีคุณธรรม  จริยธรรม  ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม และองค์กร
        2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์
        3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด  คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม  ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์
        4. มีความอยากรู้อยากเห็น มีเหตุผล  ยอมรับหลักฐานตามตรรกะในหลักวิชา
        5. มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
        6. มีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีได้ดี
        7. มีความสามารถในการนำความรู้ทางสถิติไปใช้วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
        8. มีความสามารถในการบริหารจัดการและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ให้โอกาสในการเรียนรู้และบริการวิชาการด้านเคมี

1. ผลิตบัณฑิตด้านเคมีให้มีความรู้คู่คุณธรรม
2. เสริมสร้างการศึกษาเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียน
3. การอนุัรักษ์สืบทอดภูมิปัญญา  ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
4. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านเคมี
5. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเคมี
6. การปรับระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
7. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

แนะนำสาขาวิชาเคมี

ข้อมูลประวัติ / รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีความสำคัญต่อประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงจัดตั้งสาขาวิชาเคมีขึ้น เนื่องจากเคมีเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีบทบาท สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมของเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน มีความเกี่ยวข้องกับเคมีเป็นอย่างมาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เป็นหลักสูตรหนึ่งที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฎีทางเคมี โดยเน้นรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการปฏิบัติ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ตลอดจนปลูกฝังความรักท้องถิ่น บัณฑิตสามารถประดิษฐ์คิดค้น และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
  ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2565 หลักสูตร วท.บ. เคมี ใช้หลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 มีนักศึกษาเคมีจำนวน 25 รุ่น (ปีการศึกษา 2565) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก หลักสูตร วท.บ. เคมี ประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น นักเคมี นักวิจัย และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของภาครัฐและเอกชน ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรืออาจารย์ของภาครัฐและเอกชน และเจ้าของกิจการและวิสาหกิจชุมชน

ข้อมูลบุคลากรในสาขาวิชาเคมี

สายวิชาการ

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณฉาย เตมียเวส

อาจารย์ ดร.จินดา จันดาเรือง
(ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)

อาจารย์ ดร.สุมนา ถวิล
(ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

อาจารย์ ดร.ณัฐวี ภูมิสุข

อาจารย์ ดร.ศุภกร อาจหาญ

อาจารย์ ดร.วิชญ์พล โถสายคำ

     สายสนับสนุน

นางสาวณัฐธิดา อบภิรมย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป

นายเอกพร ธรรมยศ
ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์