ปรัญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ปรัญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

“การจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เน้นผู้เรียนใช้ความรู้ควบคู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นิย่างสร้างสรรค์”