ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560