คณะกรรมการประจำคณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

                             

                                                                             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์   ยีมิน
คณบดี

ประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์  สุวรรณรงค์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
รองประธานกรรมการ

 

ผู้แทนประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ทิติยา ศรีภักดี

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวรรณ์  คำหาญ

กรรมการ

ผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์ ดร.จรินทร์ทิพย์  ชมชายผล

กรรมการ

อาจารย์วิบูลย์สุข  ตาลกุล

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ดร.เจริญชัย  ศิริคุณ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศรี

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นุชรัตน์  มังคละคีรี

กรรมการ

 

นายสมบัติ   บุญกอง

กรรมการและเลขานุการ