หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ การสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลั

ผลสำรวจ….การ์ดอย่าตก รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

โครงการยกระดับเศรฐกิจและสังคมรายตำบลและแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมชมและแสดงผลงาน “นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (SNRU KM share & learn 2020)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาวัดแววความเป็นครู

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563

ประชาสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวัดแววความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2564 จากเดิม 20 ธันวาคม 2563 เป็น วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://regis.snru.ac.th/

วันพ่อแห่งชาติ63

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและชมรม SNRU รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมรับรางวัลระดับโล่เงินจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นชมรมที่ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ธีราธาร ศรีมหา พร้อมอาจารย์และนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย ขึ้นรับโล่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อ 14 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมทีเค พาเลซ จ.กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ พิเศษ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีครามอาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร