หัวข้อข่าว

ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การชำระค่าเทอมผ่านธนาคารกรุงศรีมีแต่ได้กับได้ส่วนลดค่าเทอมการศึกษา รวมมูลค่า 500,000 บาท ตั้งแต่ 1พ.ย. – 28 ก.พ. 64

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับผลการประเมินระดับ A (90.11 คะแนน) โดย สำนักงาน ป.ป.ช.

อายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 15 ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2.2 โควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 4 ปี และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ. 4 ปี สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 4 ธ.ค. 2563

กำหนดการสอบปลายภาค นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ดูรายละเอียดได้ที่ https://connect.snru.ac.th/schdual_test.aspx ข้อมูลจาก: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2564

SNRU Science Camp โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค

SNRU Science Camp โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 256 3 ณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร