หัวข้อข่าว

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2562 โดยสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มุทิตาจิต 62

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน ร่วมงาน “ ร้อยรักดวงใจ สานสายใยมุทิตา ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตกับ อาจารย์ ดร.นิติธาร ชูทรัพย์และอาจารย์ฐากร เจริญรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกุสุมาลย์ เรือนไม้คาราโอเกะ

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 / 2562 วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม M3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 / 2562 วันพุธ ที่ 11 กันยายน2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นประธานเปิด กิจกรรม”เปิดโลกนวัตกรรมจากนวัตกรรุ่นเยาว์” วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกุล และโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร และโรงเรียนการกุศลวัดบูรพา วันที่ 7 กันยายน 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร