หัวข้อข่าว

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2562 โดยสมัครด้วยตนเองที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ตึก 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มุทิตาจิต 62

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครทุกท่าน ร่วมงาน “ ร้อยรักดวงใจ สานสายใยมุทิตา ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตกับ อาจารย์ ดร.นิติธาร ชูทรัพย์และอาจารย์ฐากร เจริญรัมย์ ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกุสุมาลย์ เรือนไม้คาราโอเกะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การประชุมอาจารย์แนะแนว เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 วันจันที่ 30 กันยายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการ วัยเรียนวัยใสห่างไกลยาเสพติด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งาน“ร้อยรักดวงใจ สานสายใยมุทิตา” เพื่อแสดงมุทิตาจิตกับ อาจารย์ ดร.นิติธาร ชูทรัพย์ และอาจารย์ฐากร เจริญรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องกุสุมาลย์ ร้านเรือนไม้ คาราโอเกะ

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 / 2562 วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ วันที่ 13 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม M3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 / 2562 วันพุธ ที่ 11 กันยายน2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร