หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขยายเวลาการเปิดรับสมัครนักศึกษา โท – เอก ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 ก.ย. 62 รายละเอียดเพิ่มเติม https://gsmis.snru.ac.th/admission/

นื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ทรงพระเจริญ

ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการประเพณีราชภัฏยาตราสมมาพระธาตุ

การประชุมคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 / 2562 วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนธาตุพนม วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร