หัวข้อข่าว

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน ทุกท่าน ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานตัว วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_tcas5.aspx