หัวข้อข่าว

แจ้งนักศึกษาการปรับผลการเรียน I เป็น F ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้นักศึกษาแก้ผลการเรียน I ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2562 และอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 พ.ค. 2562 หลังจากนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการปรับผลการปรับผลการเรียนจาก I เป้น F อัตโนมัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชุมชน บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562 ณ ชุมชนบ้านม่วงลาย หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร