หัวข้อข่าว

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกรุ่น ร่วมงาน “มุทิตาจิต ผูกมิตรศิษย์เก่า คืนสู่เหย้า ชาวคอมพิวเตอร์”

๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานและพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 สมัครและยืนยันสาขาวิชาพร้อมรายงานตัวที่มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันนี้ – 16 มิถุนายน 2562 เวลา 0830 – 16.30 น. (เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็มและไม่มีการสอบ)

ด้วยจังหวัดสกลนครร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย จัดประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นเรื่อง ” 9 ตามรอยคำที่พ่อสอน” ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://rdpscc.rtarf.mi.th/clip62/nangsan.pdf

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจามจุรี ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แจ้งนักศึกษาการปรับผลการเรียน I เป็น F ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561 ให้นักศึกษาแก้ผลการเรียน I ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2562 และอาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 29 พ.ค. 2562 หลังจากนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการปรับผลการปรับผลการเรียนจาก I เป้น F อัตโนมัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รบอรับตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 16 -31 พฤษภาคม 2562