หัวข้อข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบโควตา 2.2. (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ) ประจำปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อและกรอกประวัติ ที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_quotar_62.aspx

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์ บุคลากรที่รับผิดชอบ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผน ประธานสาขา ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ และการติดตามประเมินโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร