หัวข้อข่าว

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก และการแข่งขันการประดิษฐ์และทดสอบนวัตกรรมพลังงานทางเลือก ระดับอาเซียน ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบโควตา 2.2. (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี ) ประจำปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบรายชื่อและกรอกประวัติ ที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/pre_register/pre_std_quotar_62.aspx

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณาจารย์ บุคลากรที่รับผิดชอบ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดรับนักศึกษารอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่านระบบ TCAS กลางร่วมกัน ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดสัมนาวิชาการ เทคโนโลยีสร้างสรรค์ นวัตกรรมเปลี่ยนโลก วันที่ 18 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ห้องสัตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญร่วมกิจกรรม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ลานวัฒนธรรมจามจุรี (หน้าอาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณ์ โควตา(เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ปีการศึกษา 2562 สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ http://db.snru.ac.th/tcas/interview.php

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 – 2565วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจัทร ชั้น 2 อาคาร10 มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณบดี รองคณบดีฝ่ายวางแผน ประธานสาขา ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบด้านการจัดทำแผน งบประมาณ และประเมินผลโครงการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการในลักษณะบูรณาการ และการติดตามประเมินโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร