หัวข้อข่าว

ราชภัฏสกลนคร ร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมสงกรานต์ปลอดภัย

การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักเลี้ยงโค จากชานอ้อยและกากมันสำปะหลัง” วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านคำพอก หมู่ที่5 และ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2562 ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม” (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร