หัวข้อข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา โท – เอก ประจำปีการศึกษา 2562

ราชภัฏสกลนคร ร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมสงกรานต์ปลอดภัย

จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีทำน้ำอภิเษกเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “ภูน้ำลอด” วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่ห้องสอบ วิชาวัดแววความเป็นครู สำหรับผู้สมัครสาขาการศึกษา ค.บ. 4 ปี ประเภทโควตา (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สอบวันที่ 2 เมษายน 2562

การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการ “ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักเลี้ยงโค จากชานอ้อยและกากมันสำปะหลัง” วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ กลุ่มเลี้ยงโคบ้านคำพอก หมู่ที่5 และ หมู่ที่ 10 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2562 ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นระยะเวลา 1 ปี จำนวน 2 ทุน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม” โดย วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร มาหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะทำการปิดปรับปรุงดูแลรักษาเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. ถึง วันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. จึงจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบบางส่วนได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดการเรียนรู้เเนวทางสตีมศึกษาด้วย “โครงการวิจัยสตีม” (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 13 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร