หัวข้อข่าว

ผู้บริหาร คณจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีเปิดโครงการกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร “ห้วยทรายเกมส์ ครั้งที่ 40” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญา ไพคำนาม นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้รับทุน ส่งน้องเรียนจบ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ #ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพชุมชนบ้านม่วงลายหมู่ 7 และหมู่ 9 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บ้านม่วงลายหมู่ 7 และหมู่ 9 จังหวัดสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ ที่ได้เข้ารับรางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง “ชุดเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก” วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน และคณะ ที่ได้เข้ารับรางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562 รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานเรื่อง “ชุดเรียนรู้การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก” (Thermoelectric Devices Fabrication Kit) ในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ Thailand Inventors Day 2019 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

SNRU Science Camp โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การเปิดตรวจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 1 กุมภาพันธื 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร