หัวข้อข่าว

คณะทำงาน MMS6 โดย สกอ. และ สกว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ เรื่อง “การสร้างแนวคิดวิจัยให้มีชัยต่อแหล่งทุน” ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องสิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอเชิญผู้บริหาร ประธานหลักสูตร ประธานสาขาวิชา ผู้รับผิดชอบโครงการงบประมาณแผ่นดิน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานอนามัยและสุขาภิบาลร่วมกับโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป โดยมีกำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ Mr.Soe Ko Ko Aung นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัล Poster presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT2018) เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2561 จัดโดยสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุทุมพร จันมาลา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัล Poster presentation Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th Southeast Asia Conference on Thermoelectrics (SACT2018) เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2561 จัดโดยสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย จากผลงานวิจัยเรื่อง: Thermoelectric Properties of N-doped Ge2Sb2Te5 Thin Film โดยมี อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด เป็นที่อาจารย์ปรึกษาวิจัย

ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสต้อนรับปีใหม่และอุทิศบุญกุศลให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ล่วงลับในวันพุธ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร ๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561 และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กิจกรรมทำบุญในโอกาสต้อนรับปีใหม่ และอุทิศบุญกุศลให้กับนักศึกษา วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

SNRU Science Camp โรงเรียนมัธยมวารนิวาส วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน และโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร