หัวข้อข่าว

งานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 -20 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “พระบิดาแห่งการจัดการน้ำนำพาไทยให้ยั่งยืน” วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๓๒๐๙ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันเวลา และสถานที่สอบ ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (SNRU-Zero Waste) 29 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 13 ชั้น 1 (อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา และโรงเรียนวาริชวิทยา จังหวัดสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหาวิทยาลัยจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (SNRU-Zero Waste) 29 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 13 ชั้น 1 (อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ,โรงเรียนหนองแวงวิทยาและโรงเรียนเดื่อศรีไพวัลย์ จังหวัดสกลนคร

การประชุม การกำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ระดับคณะ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา และโรงเรียนโพนงามศึกษา จังหวัดสกลนคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วม การออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนโรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะหและโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี จังหวัดสกลนคร