หัวข้อข่าว

ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว ในเทศกาลออกพรรษา จังหวัดสกลนคร วันที่ 16 – 24 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ Chevron Enjoy Science วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษา กองทุน กยศ.ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม กิจกรรมรณรงค์วินัยจราจร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 08.00- 08.50 น. ณ ประตู 1 และประตู 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ ที่24 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร

แจ้งวันรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคปกติวันที่ 25 – 28 ก.ย. 2561 ที่อาคาร 13 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

ขออนุญาตแจ้งการรับผลตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 28 กันยายน 2561 ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานมุทิตาจิต ก้าวสู่ชีวิตปีที่ ๖๑ วันศุกร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ชมรม e sport มรสน. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรม ROV Young Master Championship 2018 สมัครได้ที่อาคาร 13 ชั้น 1 จนถึงวันที่ 29 กันยายน 61 แข่งขันในะหว่างวันที่ 29- 30 กันายน 61 ณ หอประชุมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โทร 093 – 071 3421

ขอเชิญร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมและจำหน่ายสินค้าต้านเสพติด ในวันพุธ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ถนนหน้าอาคาร ๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปี 2561