หัวข้อข่าว

ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช (1120) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1112) อาคาร 11 (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยาการโดย “อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์” ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโดยงานบริหารบุคคลและนิติการ

ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน ทุกท่าน ประชุมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมจาจุรี ๑ มหาิวทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมงาน “ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมเตรียมความพร้อม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร ๙ ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์ ยีมิน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กิจกรรมอบรม การใช้เครื่องสเปกโตรรโฟโตมิเตอร์UV/VVIS เพื่อผลลัพธ์ถูกต้องและแม่นยำในการใช้งาน วัันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 / 2561 วันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมงาน “ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเรียนวิทยาศาสตร์ผ่านจรวดขวดน้ำ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร