หัวข้อข่าว

ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วม การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกาา 2561 และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไหว้สักการะเจ้าปู่หนองหญ้าไซ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ศาลเจ้าปู่หนองหญ้าไซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมคณะกรรมการ โครงการ Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต วันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาคาร 7 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้ารับการอบรม ในห้วข้อ “How to Design and Create Moocs” ภายใต้โครงการการพัฒนาสื่อการสอนและสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องสัตตบงกช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญชวนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา2560 เข้าร่วม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560 วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบที่ 2 ประเภท (เรียนดี กิจกรรมดี กีฬาดี และคนดี) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบที่ลิงค์ http://admission.snru.ac.th/print_room…/std_list_quotar.aspx

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ลานบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร

ประกาศแจ้งวันรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภท PORTFOLIO รอบที่ 1/1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปรับผลการเรียน I เป็น F อัตโนมัติ ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/60

การบรรยายพิเศษหัวข้อ การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) โดย ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ วันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัตตบงกช 1120 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร